Diploma prve stopnje (VS)

Ime kvalifikacije Diploma prve stopnje (VS)
Tip kvalifikacije Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja

3 do 4 leta
Kreditne točke 180 do 240 kreditnih točk
Vstopni pogoji
  • Matura,
  • poklicna matura,
  • zaključni izpit pred 1. junijem 1995,
  • višješolska izobrazba po merilih za prehode.
ISCED področje
ISCED podpodročje
Raven kvalifikacije

SOK 7
EOK 6
Prva stopnja

Učni izidi

Znanje: raven 7

Spretnosti: raven 7

Kompetence: raven 7

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Prehodnost

Pravice do nadaljnjega izobraževanja: magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK, raven 8).

Pogoji za pridobitev javne listine

Diploma se izda študentu, ko opravi vse obveznosti po programu.

Pridobi se po letu 2004 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D  in 109/12).

Izvajalci kvalifikacije

Univerze, fakultete, visoke strokovne šole.

Prihajajoči dogodek

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, 21. 01. 2019

Slovensko ogrodje kvalifikacij se predstavlja na 11. Informativi, sejmu izobraževanja in poklicev 25.1.2019

Povečaj svoje možnosti za uspeh. Načrtuj svojo karierno pot. Kako? Pridi na letošnjo Informativo 25.1.2019 in spoznaj...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane