Spričevalo o zaključnem izpitu

Ime kvalifikacije Spričevalo o zaključnem izpitu
Tip kvalifikacije Nižja poklicna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Nižje poklicno izobraževanje
Trajanje izobraževanja
2 - 3 leta
Kreditne točke 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji
  • osnovnošolska izobrazba ali
  • SOK raven 1
Raven kvalifikacije

SOK 3
EOK 3

Učni izidi

Znanje: raven 2, deloma 3

Spretnosti: raven 3

Kompetence: raven 3

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

Znanje dijakov se ocenjuje s številčnimi oziroma opisnimi ocenami. Znanje dijaka se oceni s številčno oceno od 1 do 5, in sicer nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4) in odlično (5). Številčne ocene od 2 do 5 in opisna ocena »opravil« so pozitivne.

Za udeleženca izobraževanja odraslih se uporabljajo le pozitivne ocene.

Napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in modulov letnika in so opravili druge obveznosti (glede na program in izvedbeni kurikul šole).

Prehodnost

Dostop do srednjega poklicnega izobraževanja (SOK, raven 4).

Pogoji za pridobitev javne listine

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami vse obveznosti določene s programom. Poleg tega mora opraviti zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega izdelek oziroma storitev in zagovor.

Izvajalci kvalifikacije

  • Poklicne šole (lahko v kombinaciji z delodajalcem in/ali medpodjetniškim izobraževalnim centrom)
  • Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (izvajajo programe, prilagojene posebnim potrebam dijakov)
  • Ustanove za izobraževanje odraslih

Prihajajoči dogodek

Four Points by Sheraton Ljubljana Mons Hotel, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana, 30. 05. 2018

Uvodna mednarodna konferenca: Spremljanje implementacije Slovenskega ogrodja kvalifikacij

Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, ki deluje na Centru RS za poklicno izobraževanje v sodelovanju z Evropskim...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane